Technické podmienky TP085 Navrhovanie cyklistických komunikácií (2019)

zatiaľ nič

Záväzné usmernenie pre riešenie rôznych aspektov cyklistických komunikácií, napr.:

– spôsoby vedenia cyklistov (typy komunikácií a krirériá ich výberu);

– návrhové parametre (šírky, sklony, výšky, rýchlosti, rozhľadové pomery, druhy vozoviek a i.);

– typy vedenia cyklistov v priestore;

– vybavenie cyklistickej komunikácie;

– stojany, odpočívadla, zábrany, spomalovače, koše a i.;

– dopravné značenie (zvislé, vodorovné, svetelná signalizácia);

– riešenie dopravných situácií (pruhy, autobsové zastávky, výjazdy, jednosmerky, prejazdy a pod.;

– riešenie križovatiek.

Stiahnuť PDF

Rok: 2019
Zdroj: Slovenská správa ciest