Usmernenia pre majetkoprávne vysporiadania

Dokumenty o majetkoprávnom vysporiadaní pôdy Slovenskehé pozemkového fondu

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k zámene pozemkov (2018) – stiahnuť PDF

Súhrn možností prevodu pozemov Slovenského pozemkového fondu obciam a mestám (2018) a Interný pokyn riaditeľa SPF (2009) – stiahnuť PDF

Memorandum o spolupráci medzi národným cyklokooordinátorom a Slovenským pozemkovým fondom (2019) – stiahnuť PDF

Zdroj: Ministersvo dopravy a výstavby SR
Rok: 2019