Cyklogenerel mesta Trenčín

Koncepčný dokument rozvja cyklistickej infraštruktpry v meste Trenčíne

Dokument podrobne navrhuje sieť cyklistických komunikácií v Trenčíne. 

Štruktúra: 
Cyklistická doprava a jej plánovanie
Všeobecný rozbor územia vo vzťahu k cyklistickej doprave
Návrh systému cyklistických trás
Zásady zohľadnenia cyklistickej premávky a odporúčané realizačné opatrenia na sieti cyklotrás
Súvisiace činnosti
Prílohy: 
Vzorové rezy opatrení
Prieskum cyklistov

Samostatné prílohy: 
Výsledný návrh cyklistických trás
Návrh cyklistických opatrení

Prejsť na stránku s možnosťou stiahnutia PDF

Zdroj: www.trencin.sk

Rok: 2016