Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030

Koncepcia, určujúca podmienky a opatrenia rozboja mestských sídiel na Slovensku.

Dokument vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR analyzuje súčasnú situáciu miest na Slovensku, stanovuje ciele ich rozvoja a opatrenia na ich dosiahnutie. Okrajovo sa dotýka aj cyklistickej dopravy a budovania cyklotrás, ako jednej z úloh rozvoja. 
Prílohy obsahujú bohaté štatistické údaje o mestách. 

Štruktúra: 
–  Východiská koncepcie
–  Analýza existujúceho stavu miest v SR
–  Existujúce nástroje rozvoja a ich charakteristika
–  Aktéri mestského rozvoja
–  Ciele koncepcie, vízia a princípy mestského rozvoja SR
–  Návrh opatrení a úloh
–  Prílohy

PDF súbor na stiahnutie 

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR                    Rok: 2018