Budovanie cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK (2018)

Štúdia realizovateľnosti budovania cyklopravných a cykloturistických trás popri železniciach v BSK.

Predmetom štúdie realizovateľnosti budovania cyklistických chodníkov pozdĺž
železničných tratí v BSK je zhodnotiť dostupnosť lokalít v bezprostrednej blízkosti
a v súbehu so železničnými traťami na území BSK, a ich potenciál na vybudovanie
cyklotrás.
V analytickej časti štúdie je identifikovaná celá sieť železničných tratí na území BSK,
plánované trate, trate ktoré majú byť zrušené, alebo už boli zrušené, stanoviská
jednotlivých železničných organizácií a iné vstupné parametre, ktoré zásadným
spôsobom prispievali k formulácii návrhu siete cyklotrás.
V návhu sú identifikované konkrétne úseky cyklotrás, ktoré je reálne budovať v súbehu
so železničnými traťami. Popis je doplnený fotodokumentáciou, identifikáciou
technických riešení, vyhodnotením majetkoprávnych vzťahov a odhadom finančných
nákladov potrebných na realizáciu vybraných častí stavby. Navrhnutá je tiež etapizácia
výstavby vzhľadom na atraktivitu a efektivitu jednotlivých cyklotrás a ich pridanú
hodnotu v riešenom území.
Úlohou navrhovaných cyklotrás je podporiť rozvoj cyklodopravy a cykloturisticky
v riešenom území. S ohľadom na komplikovanú dopravnú situáciu v okolí hlavného
mesta je žiadúce tlačiť a pozitívne diskriminovať nemotorové spôsoby dopravy.
Táto ekologická mobilita tiež prispieva k zníženiu kongescií, úspore finančných
prostriedkov potrebných na budovanie ciest a k pozitívnemu dopadu na zdravie
cyklistov.

Stiahnuť PDF

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj                  Rok: 2018